Thai Chinese (Simplified) English Filipino Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

13 พฤษภาคม 2559
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา ได้จัดกิจกรรม "ปฐมนิเทศ" สำหรับนักเรียนใหม่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนในการเรียนที่โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา โดยมีท่านผู้อำนวยการ นายมนตรี ยกเชื้อ และรองผู้อำนวยการ นายสมภพ คมกล้า และนางสาวจันทิมา อิ๋วสกุล กล่าวต้อนรับ ให้โอวาทและแนะนำแนวทางในการเรียนและปฏิบัติตนในโรเรียน อีกทั้งตัวแทนรุ่นพี่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มาคอยจัดกิจกรรมร้องเพลง กิจกรรมนันทนาการ และแนะนำสถานที่ต่าง ๆ ในโรงเรียนให้กับน้อง ๆ นักเรียนใหม่  ภาพกิจกรรม
อบรมการใช้โดรนในงานภูมิสารสนเทศ

16 ธันวาคม 2558
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 วิทยากรจาก คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้มาอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้โดรนในงานภูมิสารสนเทศ และการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาต่อ ในด้านที่เกี่ยวข้องกับคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมด้วย  ภาพกิจกรรม
สำนักอัยการฯ อบรมให้ความรู้

15 ธันวาคม 2558
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 สำนักอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดพังงา เข้ามาอบรมให้ความรู้ด้านกฏหมายทั่วไปและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสารเสพย์ติด ให้กับนักเรียนโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา  ภาพกิจกรรม
ประเมินสถานศึกษาสีขาว

14 ธันวาคม 2558
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยาไดัรับการประเมินสถานศึกษาสีขาว โดยมีคณะกรรมการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก เข้ามาประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการสถานสีขาวของโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา  ภาพกิจกรรม
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558

4-5 ธันวาคม 2558
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ทางโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา ได้จัดพิธีวางพานพุ่มสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา โดยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว เพื่อแสดงความจงรักภักดิ์ดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา นำโดย ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา นายมนตรี ยกเชื้อ ได้เข้าร่วมพิธีและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางอำเภอท้ายเหมืองได้จัดขึ่้น อาทิ เช่น การทำบุญตักบาตรในตอนเช้า พิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ และการจุดเทียนชัยถวายพระพรในช่วงค่ำ  ภาพกิจกรรม
จุดบริการน้ำดื่มขบวนปั่นจักรยาน

5 ธันวาคม 2558
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยาได้จัดจุดบริการน้ำดื่มสำหรับขบวนปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ของชมรมจักรยาน จังหวัดพังงา  ภาพกิจกรรม

 

วันวชิราวุธ 2558
25 พฤศจิกายน  2558
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยาได้จัดพิธีเทิดพระเกียรติ วันวชิราวุธ ซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี โดยเป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 6 และได้จัดพิธีเข้าประจำกองของลูกเสือใหม่ ให้แก่ ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับ ม.1 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ลูกเสือ เนตรนารี กองโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง 2/2558
28 ตุลาคม 2558
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยาได้จัดการประชุมผู้ปกครอง สำหรับผู้ปกครองของนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดการศึกษาและการดำเนินงานต่างๆของโรงเรียนจากคณะผู้บริหาร นำโดย ผอ.มนตรี ยกเชื้อ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยาให้ดียิ่งขึ้น  ภาพกิจกรรม
จัดการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน 
26 ตุลาคม 2558
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยาได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 ให้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันทักษะนักเรียนเนื่องในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน รอบคัดเลือกระดับจังหวัด ในสาระนาฏศิลป์ โดยมีตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 จังหวัดพังงา  เข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก  ภาพกิจกรรม
 

ต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่
 15 มิถุนายน 2558
    โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา นำโดย ผอ.มนตรี ยกเชื้อ และคณะครู ร่วมต้อนรับ รองผู้อำนวยการ จันทิมา อิ๋วสกุล เข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยาพร้อมทั้งคณะครูจากโรงเรียจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดสตูล ซึ่งร่วมเดินทางมาแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย

 ภาพกิจกรรม

 

ต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่
 9 มิถุนายน 2558
    โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา นำโดย ผอ.มนตรี ยกเชื้อ และคณะครู ร่วมต้อนรับ รองผู้อำนวยการ สมภพ คมกล้า เข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยาพร้อมทั้งคณะครูจากโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม จุติ ก้อง อนุสรณ์ ซึ่งร่วมเดินทางมาแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย

 ภาพกิจกรรม

วันครู 2558

16 มกราคม 2558

   เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยาได้รับมอบหมายให้จัดงานกิจกรรมวันครู ของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในพื้นที่อำเภอท้ายเหมือง โดยจัดให้มีพิธีสงฆ์ พิธีรดนำครูอาวุโส พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลครูดีเด่น และรางวัลหนึ่งแสนครูดี กิจกรรมการแข่งขันกีฬา และงานเลี้ยงสังสรรค์ในช่วงค่ำ ภาพกิจกรรม

  •  Start 
  •  Prev 
  •  Next 
  •  End 

Page 1 of 5

            

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2559

QRCode

Go to top