รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2567
** ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2567**
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2567
ตารางรายห้อง ตารางรวม
1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 ม.1
2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 ม.2
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 ม.3
4/1 4/2 4/3 4/4     ม.4
5/1 5/2 5/3       ม.5
6/1 6/2 6/3 จีน 6/3 การงาน ม.6
**ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 **
หลักสูตรต้านทุจริต
ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ
OBEC CONTENT CENTER

ระบบ MY-EDUCATION

 

 

 

 
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
ระเบียบโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564
 
ระบบข้อสอบออนไลน์ PISA
โปรแกรมพิ้นฐานการศึกษา


 
 
 
 
 
 
- ที่ ศธ.04244.10/526 เรื่อง การรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 [รายละเอียด]
 

  • การชำระเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2565 [รายละเอียด]
  • การรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน [รายละเอียด]
  • ระเบียบว่าด้วยการปกครองนักเรียน หมวดที่ 2 เครื่องแบบนักเรียน (ปรับปรุง พ.ศ.2564) [รายละเอียด]
  • มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 2/2564 [รายละเอียด]
  • การประเมินความเสี่ยงของตนเองผ่าน Thai save Thai (TST) อย่างต่อเนื่อง [รายละเอียด]

แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

เพจโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา


รายงานประจำปีของสถานศึกษา(SAR)
 
     
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผู้บริหารและครู
     
 
ชื่อผู้รายงาน :นายนันทวิทย์ นิ่มจงจิตร์
ชื่อผู้รายงาน :นายนันทวิทย์ นิ่มจงจิตร์
     
 
ชื่อผู้รายงาน นางรัตนา ชูจิต
หน่วยงาน โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ปีการศึกษา 2564
  ชื่อผู้รายงาน นางสาววันดี สง่ากอง
หน่วยงาน โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ
ตัวชี้วัดที่ 7.1A (1) ระดับความสำเร็จ
ของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ นโยบาย สู่การปฏิบัติ
 
ข่าว่ประชาสัมพันธ์ / เอกสารเผยแพร่อื่น ๆ
     
 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพังงา
พ.ศ.2566-2570
(ฉบับบทบทวน ปี พ.ศ.2566)
  แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา จังหวัดพังงา
ประจำปีงบประมาณ 2566
การรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดในการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี 2566 รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด
 
 
 
....................................................................................................................................

ติดต่อโรงเรียน
VTR แนะนำโรงเรียน
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา

21 หมู่ 1 ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120

โทรศัพท์ 076-670 189

E-mail : 82012012@pracharath.ac.th

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
free hit counter
แผนที่การเดินทาง